PLANOWANIE LECZENIA PROTETYCZNEGO

Szkolenie ma na celu zoptymalizowanie procesu tworzenia profesjonalnego planu leczenia - od leczenia pojedynczego zęba, aż po leczenie kompleksowe wielospecjalistyczne. Od planowania wszystko się zaczyna!

Prawidłowy algorytm tworzenia planu leczenia pozwala wyeliminować wiele problemów takich jak: przeoczenie niektórych istotnych dla leczenia faktów; rozpoczęcie leczenia u pacjenta, który wymagał przygotowania przedprotetycznego; duża liczba wizyt przed prezentacją planu leczenia, która może zniechęcić pacjentów do leczenia; nieporozumienia w zespole stomatologicznym; konieczność zmiany koncepcji leczenia w trakcie realizacji planu; konieczność wydłużenia planu leczenia lub zmiany kosztorysu; brak świadomości pacjenta prowadzący do nieporozumień i wiele innych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

• Jak przeprowadzić szczegółowy wywiad stomatologiczny poprzedzający leczenie protetyczne;

• Jak rozpoznać pacjenta, który powinien być przygotowany do leczenia protetycznego;

• Jak wykryć u pacjenta zaburzenia ze strony układu ruchowego narządu żucia (TMD);

• Jak badać struktury układu ruchowego narządu żucia;

• Jak rejestrować terapeutyczną pozycję żuchwy, ustalać zwarcie;

• Jak zaplanować prawidłowe kontakty międzyzębowe;

• Jak profesjonalnie tworzyć dokumentację fotograficzną - jakie akcesoria fotograficzne wybrać;

• Jakie postawić rozpoznanie przed leczeniem protetycznym;

• Jak ważyć trudność leczenia oraz jak zarządzać ryzykiem;

• Jakie narzędzia i kompetencje będą ułatwiały Twój dalszy rozwój;

• Jak tworzyć bezpieczną dokumentację medyczną - w tym: plan leczenia, zgoda na leczenie protetyczne;

• Jak prawidłowo komunikować się z pacjentem

• Jak zwiększyć akceptowalność planów leczenia.

Podczas szkolenia będziesz miała/miał okazję nauczyć się (warsztaty praktyczne):

• jak badać układ ruchowy narządu żucia przed rozpoczęciem leczenia protetycznego,

• wykonywać deprogramator,

• tworzenia i prezentacji profesjonalnego planu leczenia.

Otrzymasz:

• 14 pkt. edukacyjnych,

• obszerny skrypt ze wzorami dokumentacji medycznej,

• pliki PDF i PAGES ze wzorami dokumentacji medycznej,

• pliki KEYNOTE i POWER POINT z Protokołem Prezentacji Planu Leczenia,

• wideo - wykonanie deprogramatora,

• certyfikat.

Program szkolenia: 

8:30 Rejestracja uczestników

9:00 GRA ZESPOŁOWA - PACJENT, ZESPÓŁ STOMATOLOGICZNY - Omówienie zasad współpracy pomiędzy lekarzami oraz pomiędzy lekarzem i pacjentem. Dlaczego czasami nie dogadujemy się z pacjentem?

10:30 ANATOMIA I FIZJOLOGIA UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA, DIAGNOZA - Omówienie budowy oraz zasady funkcjonowania układu ruchowego narządu żucia oraz koncepcji okluzyjnych w tym norm okluzji pod kątem badania pacjenta i planowanie leczenia protetycznego

12:00 BADANIE UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA CZ. 1 BADANIE PODMIOTOWE - Szczegółowe omówienie zasad przeprowadzania wywiadu poprzedzającego leczenie protetyczne

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 BADANIE UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA CZ. 2 BADANIE PRZEDMIOTOWE - Szczegółowe omówienie zasad przeprowadzania badania przedmiotowego URNŻ poprzedzającego leczenie protetyczne

15:00 BADANIE UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA CZ. 3  

WARSZTAT PRAKTYCZNY: badanie przedmiotowe URNŻ na podstawie protokołu badania URNŻ TOF

17:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA

9:00 FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA, ANALIZA ESTETYCZNA I FONETYCZNA - Omówienie zalet płynących ze stosowania dokumentacji fotograficznej - podejście wielopłaszczyznowe - komunikacja, planowanie, kontrola, ochrona przed roszczeniami

10:20 USTALENIE ZWARCIA (TERAPEUTYCZNEJ POZYCJI ŻUCHWY) - Omówienie zasad ustalenia i rejestracji przestrzennej pozycji żuchwy przed leczeniem protetycznym. 

WARSZTAT PRAKTYCZNY: wykonanie deprogramatora

13:00 PRZERWA LUNCHOWA

14:00 PLANOWANIE LECZENIA - Szczegółowe omówienie zasad planowania leczenia pacjentów protetycznych w oparciu o autorski algorytm LFT.

WARSZTAT PRAKTYCZNY: tworzenie i prezentacja planu leczenia

16:00 DOKUMENTACJA MEDYCZNA CHRONIĄCA PRZED ROSZCZENIAMI - Omówienie zasad prowadzenia rzetelnej dokumentacji medycznej chroniącej przed roszczeniami. Druki zgód na leczenie oraz planu leczenia.

17:00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA