INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA/SZKOLEŃ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Praktyka i Szkolenia Stomatologiczne TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, z siedzibą w Toruniu, ul. Winnica 45b/11, NIP: 8741691243. Kontakt pod adresem e-mail: biuro@toothonfire.pl lub na adres siedziby. 
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: Imię/Imiona, Nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty (nr PWZ), tytuł zawodowy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, adres działalności gospodarczej oraz numer NIP działalności gospodarczej), adres (w przypadku zgłoszenia jako osoba prywatna), wizerunek utrwalony na fotografiach oraz nagraniach wideo podczas trwania szkolenia, a także podczas spotkania integracyjnego. 
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

A. w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym: 

b.przesłanie formularza zgłoszenia na szkolenie;
c. komunikacja przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (kontakt telefoniczny) i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (korespondencja e-mailowa) i/lub korespondencja tradycyjna;
d. przekazywanie Państwu informacji dotyczących szkoleń;
e. weryfikacja tożsamości przed szkoleniem;
f. weryfikacja obecności na szkoleniu oraz przekazanie listy obecności uczestników szkolenia do Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu i/lub Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu w ramach kształcenia w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego;
g. wykonanie identyfikatora;
h. wykonanie zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu (certyfikatu);
i. podpisanie przez kierownika naukowego oraz wykładowcy/wykładowców zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu (certyfikatu);
j. wręczenie zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu (certyfikatu) ukończenia szkolenia;
k. wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz wideo podczas trwania szkolenia;
l. w celu prowadzenia księgowości - wystawianie faktur/rachunków za wykonane usługi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
m. procedury związane z przeciwdziałaniem Covid-19 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
n. w niektórych sytuacjach – z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 

B. w celach dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w tym: 

a. przekazywanie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług, a także promocji oferowanych przez Praktyka i Szkolenia Stomatologiczne TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski, z siedzibą w Toruniu, ul. Winnica 45b/11, NIP: 8741691243 przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (przetwarzane dane osobowe: imię/imiona, nazwisko, numer telefonu kontaktowego) i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przetwarzane dane osobowe: imię/imiona, nazwisko, adres e-mail) (art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.);

b.w celach marketingowych/promocyjnych/informacyjnych (zakres przetwarzanych danych: imię/imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania/ prowadzenia praktyki zawodowej, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu, wizerunek) - w tym w szczególności: a) w celu opublikowania na wszelkich nośnikach elektronicznych (w tym w Internecie): m. in. na Facebook (www.facebook.com), Youtube (www.youtube.com), Instagram (www.instagram.com), inne portale społecznościowe, strona internetowa www.toothonfire.pl (lub innej strony internetowej zarządzanej przez Praktyka i Szkolenia Stomatologiczne TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkowski); b) w celu opublikowania w formie tradycyjnej - drukowane materiały promocyjne, w tym ulotki, roll-upy, plansze, zdjęcia poglądowe, elementy skryptów/materiałów szkoleniowych drukowanych przeznaczonych dla innych uczestników szkoleń, itp.; c) w celu przekazania za pomocą poczty elektronicznej Uczestnikom szkoleń zdjęć wykonanych podczas Szkolenia zawierających ww. dane osobowe i wizerunek; d) w celu publikacji na stronie www.toothoonfitre.pl wizerunku i danych osobowych (imię, nazwisko, tytuł zawodowy, miejsce wykonywania praktyki) oraz treści rekomendacji/opinii zgodnie z danymi przesłanymi przesłanymi przez Uczestnika za pośrednictwem formularza rekomendacji, który dostępny jest na stronie www.toothonfire.pl – z wyłączeniem celów, na które nie wyrażają Państwo zgody.

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.toothonfire.pl jest dobrowolne, jednocześnie stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy i wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy (np. zapisy regulaminu uczestnictwa w szkoleniach). Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia przez naszą firmę usług na Państwa rzecz. W celach marketingowych/promocyjnych/ informacyjnych podanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku jest dobrowolne.
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa; inne podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zawartej z Państwem umowy tj. Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu/ Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu, kierownik naukowy, wykładowcy, fotografowie, podmioty prowadzące działalność księgową/ rachunkową, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, drukarnie; podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, podmioty umożliwiające nam wystawianie i wysyłanie faktur, rachunków, itp. (Fakturownia Sp. z o. o.), administrator strony internetowej www.toothonfire.pl, banki – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, inne podmioty wspierające prowadzoną działalność. Dodatkowo odbiorcami Państwa wizerunku utrwalonego podczas dokumentacji zdjęciowej i multimedialnej (wideo) podczas trwania Szkolenia/Szkoleń oraz danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania/prowadzenia praktyki zawodowej, tytuł zawodowy) mogą być inni Uczestnicy szkoleń, użytkownicy Internetu - odwiedzający stronę www.toothonfire.pl, użytkownicy portali Facebook, Instagram, YouTube oraz administratorzy portali Facebook, Instagram, YouTube – z wyłączeniem celów, na które nie wyrażają Państwo zgody. 
  3. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody. 
  5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiadacie również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na uczestników szkolenia.